Podstawowe rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne są potrzebne wszędzie tam, gdzie konieczna jest przebudowa lub zmiana ukształtowania terenu. Są one również nieodłącznym elementem prac budowlanych różnego rodzaju. Przeprowadzane są zarówno w przypadku realizacji projektów związanych z budownictwem jednorodzinnym, przemysłowym, jak i drogowym. Najczęściej rozpoczynają one przebieg procesu powstawania inwestycji, gdy tworzy się wykop pod fundamenty budowli naziemnych, ale nierzadko potrzebne są także podczas pozostałych etapów, kiedy tworzy się budowle i instalacje podziemne, buduje drogi i autostrady, czy też przekształca teren.

W jaki sposób można podzielić roboty ziemne?

Ze względu na swoją różnorodność prace ziemne zostały podzielone na kilka podstawowych grup. Klasyfikacja została dokonana na podstawie specyfikacji i charakteru wykonywanych zleceń:

  • roboty ziemne podstawowe – do tego zakresu prac zalicza się m.in.: makroniwelację, wykopy pod obiekty budowlane, rowy oraz instalacje, wykopy liniowe pod drogi, przygotowanie podłoża poprzez wyłożenie go podsypką oraz zagęszczenie, niwelacje wraz z kształtowaniem terenu. Ta obszerna grupa stanowi najczęstsze zlecenia dla firm z branży,
  • roboty ziemne wykończeniowe – ta klasa obejmuje poziomowanie wcześniej przygotowanych wykopów, wybieranie ziemi pod ławy oraz stopy fundamentowe, profilowanie i wyrównywanie nasypów i skarp, mikro niwelację i kształtowanie małej architektury, układanie ziemi oraz darniny na przygotowanych terenach,
  • roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe – jest to ostatni rodzaj prac, do którego zaliczyć można usuwanie darniny oraz ziemi roślinnej, koszenie trawy, wycinanie drzew i krzewów, wykonywanie tyczenia oraz drenażu, tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych oraz spulchnianie gruntu.

Inne wykorzystanie sprzętu, jakim dysponują firmy zajmujące się robotami ziemnymi

Przedsiębiorstwa, które wyspecjalizowały się w pracach ziemnych, wykorzystują w swojej działalności odpowiedni sprzęt ciężki, tj. koparki, koparko-ładowarki, czy też wywrotki. Dysponowanie takimi maszynami stanowi niezbędne minimum. Z usługi wywozu materiału z placu budowy często korzystają firmy zewnętrzne, którym nie opłaca się zakup tego rodzaju sprzętu na jednorazową inwestycję. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne zarówno dla podmiotu wynajmującego, jak i wykonawcy. Warto pamiętać o tym, by decydować się na wybór specjalistów z doświadczeniem i kwalifikacjami pozwalającymi na przeprowadzanie robót tego typu.